De website www.subsidie-zonnepanelen2015.nl maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Subsidie zonnepanelen sportverenigingen

Actuele informatie over subsidies?
Kijk voor de meest actuele informatie over de regelingen op deze website: subsidie zonnepanelen 2018


1 september 2015. Rijksoverheid.nl – Deze regeling heeft als doel energiebesparende maatregelen en duurzame energie te stimuleren bij sportaccommodaties. De regeling komt voort uit de motie van de Tweede Kamerleden Bruins Slot en Pia Dijkstra (Kamerstukken II 2012/13, 33 400 XVI, nr. 108). Uit het hierin gevraagde onderzoek van toenmalig Agentschap NL bleek dat het voor sportverenigingen onder de huidige omstandigheden niet aantrekkelijk is om te investeren in energiebesparing en duurzame energie. Door deze investeringen deels te subsidiëren worden de voorwaarden voor sportverenigingen om te investeren in energiebesparing en duurzame energie vergelijkbaar met die van investeerders die van regelingen als de Energie Investeringsaftrek gebruik kunnen maken (Kamerstukken II 2013/14, 33 750 XVI, nr. 57).

Deze regeling is dan ook gericht op energiebesparing en duurzame energie en niet op sportbeoefening. Deze regeling valt daarom onder artikel 2, eerste lid, onderdeel c, van de Kaderwet EZ-subsidies.

Alles over de subsidieregeling op zonnepanelen in 2018?

Wat zijn de stand van zaken in 2018? Is er een landelijke subsidie voor zonnepanelen in dit kalenderjaar? Houd deze site in de gaten: zonnepanelen subsidie 2018 voor meer informatie.

Wanneer aanvragen?

Sportverenigingen en sportstichtingen komen in aanmerking voor subsidie voor energiebesparende maatregelen en duurzame energie. Zowel sportverenigingen als sportstichtingen zijn veel voorkomende eigenaren en gebruikers van sportaccommodaties.

De digitale aanvraagprocedure is gericht op het minimaliseren van de administratieve lasten. De aanvrager moet de volgende stappen doorlopen in de procedure:

 • aanmelding in het E-loket (elektronisch aanvraagloket) via E-Herkenning;
 • invullen van het aanvraagformulier, waarin moet worden aangegeven welke maatregelen getroffen worden en waarin een uitsplitsing plaatsvindt van materiële kosten en arbeidskosten.

Van wanneer tot wanneer?

De openstelling van deze regeling zal worden geregeld in de Regeling opstelling EZ-subsidies 2016. Aanvragen kunnen worden ingediend van 4 januari 2016 9.00 uur tot en met 31 december 2016 17.00 uur. Het is hierdoor voor de aanvragers mogelijk het hele jaar aanvragen in te dienen. Evenwel is het mogelijk dat het subsidieplafond in een kalenderjaar eerder wordt bereikt dan op 31 december en dat er om die reden geen subsidie meer verstrekt kan worden. Een aanvrager kan voor een maatregel slechts eenmaal per kalenderjaar subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

De totale subsidiepot

Het subsidieplafond is vastgesteld op €6 miljoen. Er zullen naar verwachting ruim 400 aanvragen per jaar kunnen worden gehonoreerd. Per jaar vinden er ongeveer 200 grote renovaties van sportaccommodaties binnen de doelgroep plaats en vele kleinere investeringen in de accommodaties.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan deze subsidieregeling voor sportverenigingen en sportstichtingen:

 • De subsidiabele kosten mogen niet minder dan € 3.000,- bedragen. Voor deze drempel is gekozen omdat hiermee de aanvrager een substantiële investering moet doen wat ook leidt tot besparingen die substantieel zijn.
 • Er wordt slechts subsidie verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties. Gebruikte apparatuur of installaties komen niet voor subsidie in aanmerking om misbruik van de regeling te voorkomen.
 • Een aanvrager kan voor een maatregel slechts eenmaal per kalenderjaar subsidie ontvangen op grond van deze regeling.

Welke maatregelen?

Verlichting

 • Sportveldverlichting
 • Buitenverlichting
 • Binnenverlichting

Tapwater

 • Direct gasgestookte condenserende boiler
 • Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel
 • Warmtepompboiler
 • Warmteterugwinning uit douchewater

Bouwkundig

Ventilatie en verwarming
Warmteterugwinning
Warmtepomp zie deze website over warmtepompen
Pelletkachels zie deze website over pelletkachels
Zonnecollectorsysteem (ook zonneboiler genoemd)
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Biomassaketel